Posiedzenie Komitetu Słowianoznawstwa PAN w dniu 22 marca 2021 roku

Posiedzenie przeprowadzone za pośrednictwem platformy Zoom rozpoczęło się o godzinie 11.00.

W części naukowej posiedzenia odbyła się dyskusja nad referatem Pani dr hab. Joanny Rękas, Profesor w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Referat zatytułowany: „Folklorystyka konwersacyjna: propozycje metodologiczne” został udostępniony wcześniej w formie nagrania wideo. W trakcie posiedzenia Referentka została poproszona o przedstawienie głównych tez swojego referatu.

Prelegentka zaprezentowała refleksje dotyczące metodologii i terminologii badań folklorystycznych, wynikające z jej kilkunastoletniego doświadczenia badawczego, przede wszystkim na obszarze Bałkanów. Duży nacisk położyła na kwestię samodzielności folklorystyki jako dyscypliny badawczej, odróżniającej się zarówno od filologicznych (literaturoznawczych) badań tekstów folkloru, jak i podejścia etnologicznego. Autorka podkreśliła m.in. wagę doświadczenia terenowego, uwrażliwiającego badacza na charakter analizowanego materiału. W żywej dyskusji nad referatem udział wzięli: Prof. Prof. Roman Lewicki, Milica Semków, Andrzej Dudek, Grażyna Szwat-Gyłybow, Lech Miodyński, Jan Sokołowski. Pytania dotyczyły kształtowania się terminologii wobec trudności wynikających z interdyscyplinarnego charakteru folklorystyki, aspektu muzykologicznego badań nad folklorem obrzędowym, cenzury kolektywnej w tekstach folkloru, postulowanych granic dyscypliny, zasadności użycia cytatów z prac A. Lorda w prezentacji, oraz współczesnej kondycji macedońskich zwyczajów dorocznych i kultury wsi.

W części administracyjno-organizacyjnej:

1. Zatwierdzono protokół z grudniowego zebrania KS PAN,

2. Omówiono aktualny harmonogram wszystkich rodzajów zgłoszeń na XVII Międzynarodowy Kongres Slawistyczny 2023 w Paryżu i ustalono zasady dalszej pracy,

3. Poinformowano o przyjęciu przez KS PAN w głosowaniu tajnym Uchwały nr 1/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wykazu i punktacji czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych,

4. W dyskusji o sprawach bieżących dr hab. prof. UWr Jan Sokołowski poinformował o wydaniu nowego numeru „Rocznika Slawistycznego”, a prof. dr hab. Zbigniew Greń przedstawił wstępny harmonogram zebrań na dalszą część roku 2021.