Posiedzenie Komitetu Słowianoznawstwa PAN w dniu 7 czerwca 2021 roku

Posiedzenie przeprowadzone za pośrednictwem platformy Zoom rozpoczęło się o godzinie 11.00.

Część naukowa obejmowała krótką prezentację i dyskusję nad tezami referatu Pani dr hab. Aleksandry Pająk (Instytut Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego). Wystąpienie, zatytułowane „Literackie reprezentacje XIX wieku we współczesnej prozie czeskiej”, zostało udostępnione członkom Komitetu w formie nagrania wideo. Prelegentka przedstawiła w nim sposoby, na jakie współcześni czescy autorzy prozy wykorzystują historię XIX wieku i w jakich kontekstach do niej powracają, jako przykład wykorzystując tetralogię „Ten, který bude” Vladimíra Macury (1992-1999), oraz „Dopisy” Michala Šandy (2009), oparte na częściowo zachowanej korespondencji Karela Havlíčka Borovskiego z bratem. Wśród innych przywoływanych pozycji wymienione zostały ponadto książki „Poslední tečka za Rukopisy” Miloša Urbana (1998) i „Prsten od vévodkyně” Františka Novotnego (2013).

W dyskusji po zakończonej prezentacji udział wzięli Prof. Prof. Zbigniew Greń, Bronisław Kodzis, Ryszard Grzesik, Milica Semków i Lilla Moroz-Grzelak, a pytania dotyczyły kolejno: stosunku współczesnych autorów do panslawizmu i austroslawizmu; powodów zmiany w stosunku pisarzy do problematyki historycznej i ewentualnej obecności innych epok w prozie; roli historyka wobec popularności fikcji historycznej; dostępności prozy Macury w polskim przekładzie; roli mistyfikacji w czeskiej literaturze w kontekście książki „Poslední tečka za Rukopisy” Miloša Urbana.

Po kilkuminutowej przerwie Przewodniczący KS PAN, prof. dr hab. Zbigniew Greń, otworzył część administracyjną spotkania obejmującą 4 punkty:

1. głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia 22 marca b.r.;

2. przedstawienie przez redaktorów naczelnych czasopism afiliowanych przy KS PAN sprawozdań dotyczących stanu prac wydawniczych w roku 2021;

3. informację o przygotowaniach do XVII Międzynarodowego Kongresu Slawistów 2023 w Paryżu (w tym przedstawienie 7 tematów wystąpień w blokach tematycznych zgłoszonych przez afiliowanych w Polsce badaczy);

4. sprawy bieżące i wolne wnioski; w tej części posiedzenia dyskutowano nad inicjatywą prof. dr hab. Tadeusza Lewaszkiewicza, by kolejny Międzynarodowy Kongres Slawistów (2028 r.) zorganizować przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Instytutem Kaszubskim na obszarze Kaszub. Członkowie KS PAN wyrazili wstępną aprobatę dla tego pomysłu, do którego postanowiono wrócić na kolejnym zebraniu po przeprowadzeniu wstępnego rozeznania formalnego.