Posiedzenie Komitetu Słowianoznawstwa PAN w dniu 28 marca 2022 roku

Posiedzenie przeprowadzone za pośrednictwem platformy Zoom rozpoczęło się o godzinie 11.00.

Przed rozpoczęciem części naukowej zebrania, Przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN, prof. dr hab. Zbigniew Greń, poinformował zgromadzonych o śmierci Pana prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego i po krótkim przypomnieniu sylwetki zmarłego poprosił zebranych o uczczenie jego pamięci chwilą ciszy.

Część naukowa zebrania obejmowała obejmowała krótkie wystąpienie Pani dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej, profesor Instytutu Slawistyki PAN, podsumowujące główne tezy referatu pt. „Etnolingwistyczna żywotność języków kolateralnych w Polsce: wyzwania teoretyczne i metodologiczne”, udostępnionego wcześniej członkom Komitetu w formie nagrania. W wystąpieniu przedstawione zostały założenia projektu grantowego rozpoczętego w Instytucie Slawistyki PAN w 2021 r., w ramach którego ośmioosobowy zespół przeprowadzi badania w pięciu regionach Polski cechujących się różnym stopniem odrębności językowej od standardowej polszczyzny. Po prezentacji dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej, prof. IS PAN, Przewodniczący KS PAN otworzył dyskusję, w której udział wzięli kolejno Prof. Prof. Jan Sokołowski, Janusz Siatkowski, Dorota Rembiszewska, Zbigniew Greń i Bronisław Kodzis. Pytania dotyczyły możliwości użycia w projekcie terminu „mikrojęzyk literacki”, objęcia badaniami języka wilamowskiego, sposobu klasyfikacji przejściowych gwar Podlasia, szczegółów technicznych zaprojektowanej na potrzeby badań ankiety socjolingwistycznej, oraz szczegółów klasyfikacji grup mniejszościowych w Ustawie z dn. 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Po kilkuminutowej przerwie Przewodniczący KS PAN otworzył część administracyjną spotkania, w ramach której, po przyjęciu protokołu z posiedzenia plenarnego w dniu 20 grudnia 2021 r., dyskutowane były 2 zasadnicze kwestie:

1. odpowiedź Komitetu Słowianoznawstwa PAN na pytania organizatorów XVII Międzynarodowego Kongresu Slawistów 2023 w Paryżu, dotyczące organizacji Kongresu w sytuacji agresji Rosji na Ukrainę;

2. sposób realizacji zaleceń Prezydium Polskiej Akademii Nauk dot. zawieszenia współpracy z rosyjskimi autorami w czasopismach wydawanych pod patronatem komitetów PAN (Stanowisko Prezydium PAN dotyczące zalecenia dla redaktorów naczelnych pism naukowych z dnia 16.03.2022 r.);

Członkowie Komitetu Słowianoznawstwa przyjęli stanowisko jednoznacznie postulujące przeniesienie Międzynarodowego Kongresu Slawistów na inny termin, a redaktorzy naczelni obu wydawanych przez KS PAN czasopism zdecydowali o zawieszeniu prac nad tekstami autorów afiliowanych w instytucjach Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi, decydując się na opublikowanie wspólnego stanowiska w najbliższych numerach obydwu tytułów.

Zebranie zakończyły wolne wnioski, w ramach których przyjęto w głosowaniu jawnym zgłoszenia polskiej delegacji do sekcji posterowej MKS 2023. Przedyskutowano również kwestię księgi kongresowej, która w przypadku odwołania Kongresu może zostać wydana jako kolejny tom serii „Z Polskich Studiów Slawistycznych”, zawierający prace pierwotnie przeznaczone na MKS 2023.