Posiedzenie Komitetu Słowianoznawstwa PAN w dniu 10 października 2022 roku

Posiedzenie przeprowadzone za pośrednictwem platformy Zoom rozpoczęło się wyjątkowo o godzinie 16.30.

Część naukowa zebrania obejmowała wystąpienie Pani dr hab. Zofii Brzozowskiej, prof. UŁ, która przypomniała krótko treść udostępnionego wcześniej w formie nagrania wideo wykładu pt. „Obraz Konstantynopola w literaturze średniowiecznego Nowogrodu Wielkiego”. W dyskusji nad referatem wzięli udział Prof. Prof. Ryszard Grzesik, Adrian Jusupović, Roman Lewicki, Bronisław Kodzis i Zbigniew Greń. Zadane prelegentce pytania dotyczyły kolejno: obrazu Konstantynopola w literaturze innych księstw średniowiecznej Rusi, obecności Rzymu w literaturze Nowogrodzkiej, wzmianek o Wenecji w przedstawionych przez prelegentkę tekstach, roli pamięci i notatek w relacjach średniowiecznych podróżników, udziałowi Nowogrodu w Pax Mongolica, trudnościom w tłumaczeniu prezentowanych źródeł, informacjom o upadku Konstantynopola w literaturze ruskiej, spojrzeniu Nowogrodzian na Konstantynopol jako miasto, oraz dostępności zdigitalizowanych źródeł nowogrodzkich.

Po kilkuminutowej przerwie Przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN, prof. dr hab. Zbigniew Greń, otworzył część administracyjną spotkania. Przed przejściem do zaplanowanego programu posiedzenia, dr hab. Adrian Jusupović, prof. IH PAN, przekazał zebranym informacje dotyczące zapowiadanej reformy Polskiej Akademii Nauk i dotyczącego jej pisma przygotowanego przez przedstawicieli Akademii Młodych Uczonych PAN.

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęty został protokół z posiedzenia plenarnego w dniu 27 czerwca 2022 r., a Przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN przekazał zebranym aktualne informacje dotyczące przygotowań do XVII Międzynarodowego Kongresu Slawistów, przedstawione podczas posiedzenia Międzynarodowego Komitetu Slawistów 2 września 2022 r. Ustalenia dotyczyły m.in. roboczego terminarza działań przyjętego przez organizatorów, potwierdzającego przesunięcie XVII MKS na rok 2025 i zakładającego zamknięcie naboru zgłoszeń dla wystąpień indywidualnych w maju 2024 r. Wobec szeregu kwestii organizacyjnych wymagających dalszego zastanowienia, prof. dr hab. Zbigniew Greń zapowiedział, że oficjalny terminarz prac Komitetu Słowianoznawstwa PAN jako polskiego komitetu narodowego zostanie przyjęty podczas posiedzenia w grudniu 2022 r.

Prof. dr hab. Zbigniew Greń, poprosił zebranych o chwilę ciszy dla uczczenia pamięci Pana prof. dr hab. Wojciecha Chlebdy, wybitnego językoznawcy zmarłego 1 października 2022 r. Następnie, w ramach omówienia spraw bieżących, Przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN poinformował o złożonym sprawozdaniu z działalności Komitetu w pierwszej połowie kadencji, a zamykając posiedzenie poprosił członków Komitetu o zgłaszanie propozycji referatów na część naukową najbliższego zebrania.