REGULAMIN KOMITETU SŁOWIANOZNAWSTWA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

uchwalony przez Komitet w trybie zdalnym w dniu 7 października 2020 roku [Uchwała nr 1/2020]

§ 1

Niniejszy regulamin Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, zwanego w dalszej części regulaminu "Komitetem", uchwalony przez wszystkich członków Komitetu w dniu 7 października 2020 roku [uchwała nr 1/2020], został zatwierdzony przez Profesora Stanisława Filipowicza, Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 3.11.2020 r. Komitet działa przy Wydziale I PAN.

§ 2

1. Komitet swym zakresem działania obejmuje nauki humanistyczne i społeczne. Komitet jest samorządną reprezentacją dyscyplin naukowych, działających w obszarze wiedzy o Słowiańszczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze, folklorystyki, historii i archeologii obszarów słowiańskich, oraz nauk pokrewnych. Komitet służy integrowaniu uczonych z całego kraju, zajmujących się problematyką Słowiańszczyzny.

2. Komitet Słowianoznawstwa PAN pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Slawistów. Przewodniczący Komitetu, jako przedstawiciel Komitetu Narodowego, jest z urzędu członkiem Międzynarodowego Komitetu Slawistów.

§ 3

Do zadań Komitetu - obok zadań wskazanych w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2019 r., poz. 1183, 1655, 2227, z 2020 r. poz. 695, 1086) - należy podejmowanie wszelkich działań, służących rozwojowi dyscyplin naukowych reprezentowanych przez Komitet oraz wykorzystanie ich osiągnięć dla dobra kraju, a w szczególności:

1. Prezentacja osiągnięć naukowych słowianoznawstwa polskiego, w formie referatów na zebraniach plenarnych i konferencjach naukowych, oraz komunikatów w mediach tradycyjnych i elektronicznych; referowanie stanu badań slawistycznych w Polsce;

2. Wydawanie dwóch specjalistycznych czasopism Komitetu: (1) Rocznik Slawistyczny, (2) Slavia Orientalis; Komitet, nie rzadziej niż raz w trakcie kadencji dokonuje oceny merytorycznej obu wydawnictw. Kandydatury redaktora naczelnego czasopisma, sekretarza redakcji, członków Kolegium Redakcyjnego i Rady Programowej wyłaniane są w głosowaniu ogólnym na zebraniu plenarnym Komitetu. Redaktor naczelny czasopisma na wniosek Przewodniczącego Komitetu powoływany jest przez Dziekana Wydziału I, pozostałe osoby powoływane są przez Przewodniczącego Komitetu;

3. Wydawanie kolejnych tomów serii wydawniczej Z polskich studiów slawistycznych. Prace na [nr kolejny] Międzynarodowy Kongres Slawistów w [miejsce organizacji Kongresu], Tom 1 Literaturoznawstwo, tom 2 Językoznawstwo. Kandydatury redaktorów tomów wyłaniane są w głosowaniu ogólnym na zebraniu plenarnym Komitetu. Redaktorzy tomów, na wniosek
Przewodniczącego Komitetu, powoływani są przez Dziekana Wydziału I;

4. Realizacja zadań Komitetu jako Komitetu Narodowego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, w szczególności: a) koordynowanie działalności naukowej w Polsce w zakresie współpracy z Międzynarodowym Komitetem Slawistów; b) propagowanie na forum Międzynarodowego Komitetu Slawistów osiągnięć polskiej nauki; c) wnioskowanie udziału i składu delegacji na kongresy i konferencje naukowe organizowane pod auspicjami Międzynarodowego Komitetu Slawistów; d) prace merytoryczne i organizacyjne związane z przygotowaniami do kolejnych Międzynarodowych Kongresów Slawistów; f) wyłonienie przedstawicieli nauki polskiej do władz Międzynarodowego Komitetu Slawistów.

5. Analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dyscyplinach naukowych,
reprezentowanych w Komitecie;

6. Współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną i Radą Doskonałości Naukowej - w sprawach dotyczących ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;

7. Inicjowanie badań, tworzenia i rozwoju placówek naukowych w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie oraz ocena programów badawczych i zakresu działania instytucji naukowych na wniosek nadzorujących te instytucje organów rządowych i władz Polskiej Akademii Nauk;

8. Współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie, organizowanie w tym celu między innymi dyskusji i konferencji naukowych;

9. Opracowywanie, na zlecenie organów rządowych, władz Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy, ekspertyz oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Komitetu i zagadnień szczególnie ważnych dla społecznogospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju;

10. Ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk reprezentowanych w Komitecie oraz prowadzenie działalności wydawniczej;

11. Analiza i ocena programów nauczania, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i
zapewniających rozwój młodej kadry naukowej w dziedzinach objętych zakresem działania Komitetu;

12. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi oraz pełnienie, zgodnie z Uchwałą Prezydium PAN, funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z międzynarodowymi organizacjami naukowymi w dyscyplinach reprezentowanych przez Komitet;

13. Powoływanie sekcji krajowych międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych;

14. Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;

15. Zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;

16. Współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;

17. Realizacja innych zadań zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk lub podejmowane z inicjatywy Komitetu.

§ 4

1. W skład Komitetu wchodzą specjaliści określonych dyscyplin naukowych, w zakresie reprezentowanego przez Komitet obszaru naukowego, wybrani zgodnie z Regulaminem trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych, stanowiącym załącznik do Uchwały Prezydium PAN nr 50/2019 z 17 września 2019 r. zmienionego Uchwałą Nr 20/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 maja 2020 r., którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 21/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 maja 2020 r. (zwany dalej: „Regulaminem trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych”). 

2. W skład Komitetu wchodzą ponadto członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk odpowiednich specjalności oraz Akademii Młodych Uczonych, zgłaszający swój udział w pracach Komitetu, lub zapraszani do udziału w pracach Komitetu oraz honorowy przewodniczący Komitetu i honorowi członkowie Komitetu, powoływani zgodnie z § 5 ust. 3 i 4 niniejszego regulaminu oraz przy uwzględnieniu § 1 ust. 3-5 i 9-10 Regulaminu trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych.

3. Komitet może powołać do swojego składu specjalistów z zakresu życia naukowego, gospodarczego i społecznego; posiadają oni status członka Komitetu z pełnymi uprawnieniami.

§ 5

1. Tryb wyboru członków Komitetu i jego organów określa Regulamin trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych.

2. Członków Komitetu powołuje Dziekan Wydziału I.

3. Na wniosek zebrania plenarnego Komitetu, zaakceptowany przez Dziekana Wydziału I PAN, zebranie plenarne Komitetu może, w uznaniu zasług wniesionych w kierowanie pracami i
dorobek Komitetu, powołać honorowego przewodniczącego Komitetu.

4. Honorowym przewodniczącym Komitetu może zostać osoba posiadająca szczególne zasługi dla rozwoju słowianoznawstwa i zasłużona dla Komitetu jako Przewodniczący przez co najmniej dwie kadencje.

5. Uchwała zebrania plenarnego, dotycząca wyłonienia kandydata na honorowego przewodniczącego, podejmowana jest zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy członków Komitetu.

6. W Komitecie może zostać powołany tylko jeden honorowy przewodniczący. Honorowy przewodniczący uczestniczy w zebraniach plenarnych Komitetu bez głosu stanowiącego.

7. Godność honorowego przewodniczącego Komitetu przysługuje dożywotnio.

8. Honorowi członkowie Komitetu oraz honorowi przewodniczący Komitetu, wybrani na dotychczasowych zasadach, zachowują swój statut.

§ 6

1. Organami Komitetu są: 1) Przewodniczący Komitetu, 2) Prezydium Komitetu.

2. Posiedzenia Prezydium Komitetu oraz zebrań plenarnych odbywają się w Warszawie lub w innych miejscowościach w Polsce - na zaproszenie uczelni/wydziałów lub instytutów PAN.

§ 7

1. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania Prezydium Komitetu (nie rzadziej niż cztery razy w roku) i zebrania plenarne (nie rzadziej niż dwa razy w roku) i przewodniczy tym zebraniom; ponadto kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie nieobecności przewodniczącego jego funkcje przejmuje wskazany przez niego zastępca przewodniczącego lub, gdy jest to niemożliwe, przez Dziekana Wydziału I.

2. Prezydium Komitetu może realizować swoją pracę także poprzez wykorzystanie form (narzędzi i technik) elektronicznych (m.in. poczty e-mail, video konferencji, itp.). W szczególnych sytuacjach, po uzgodnieniu z dziekanem Wydziału, dozwolone jest przeprowadzenie posiedzenia Komitetu za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych oraz glosowania przy wykorzystaniu systemu wyborczego Polskiej Akademii Nauk. Po odbytym posiedzeniu niezbędne jest przekazanie protokołu spotkania do Wydziału.

3. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne Komitetu poprzez powiadomienie członków Komitetu i zainteresowanych osób spoza Komitetu w formie elektronicznej lub papierowej, przesyłając zaproszenie wraz z programem i materiałami na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem.

4. W procedurze zwoływania posiedzeń Prezydium Komitetu postanowienie zawarte w § 7 ust. 3. stosuje się odpowiednio, przy czym w uzasadnionych przypadkach posiedzenia Prezydium Komitetu mogą być także zwoływane ad hoc, poprzez powiadomienie wszystkich jego członków w formie elektronicznej.

§ 8

1. W skład Prezydium Komitetu wchodzą: 1) przewodniczący, 2) jego zastępca lub zastępcy (nie więcej niż dwóch), 3) członkowie wybrani przez zebranie plenarne Komitetu (nie więcej niż trzy osoby).

2. W skład Prezydium Komitetu mogą być wybrane i powoływane, zgodnie z ust. 4, 5 i 6, tylko osoby będące członkami Komitetu na daną kadencję.

3. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk, po przedstawieniu wniosku przez Dziekana Wydziału I.

4. Zastępców przewodniczącego, sekretarza i członków Prezydium Komitetu - wybranych na zebraniu plenarnym Komitetu - powołuje Dziekan Wydziału I.

5. W posiedzeniach Prezydium Komitetu mogą uczestniczyć, bez głosu stanowiącego, honorowy przewodniczący lub członkowie honorowi Komitetu oraz przewodniczący komisji, sekcji lub zespołów Komitetu i redaktorzy naczelni wydawnictw Komitetu. Uchwałę w tej sprawie podejmuje zebranie plenarne Komitetu.

§ 9

1. Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowywanie projektów uchwał, podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych merytorycznie i porządkowo
sprawach dotyczących funkcjonowania Komitetu i realizacji jego zadań, przygotowanie planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział lub przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, o ile decyzje te nie wymagają zgody zebrania plenarnego Komitetu.

2. Do ważności uchwał Prezydium Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków.

§ 10

1. Część naukowa zebrań plenarnych jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. W części organizacyjnej udział biorą członkowie Komitetu i zaproszeni goście.

2. Dla ważności uchwał plenarnego zebrania Komitetu postanowienia zawarte w § 9 ust. 2. stosuje się odpowiednio.

§ 11

1. Dla wykonania ustawowych zadań Komitetu oraz wymienionych w § 3, zebranie plenarne Komitetu może tworzyć, w drodze uchwały zgodnie z § 5 pkt. 6-9 Regulaminu trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych, wewnętrzne jednostki organizacyjne: komisje, sekcje lub zespoły zadaniowe. Dziekan Wydziału I może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do uchwały w sprawie utworzenia komisji, sekcji czy zespołu zadaniowego.

2. Członkowie komisji, sekcji lub zespołów są wybierani w drodze uchwały przez zebranie plenarne Komitetu. Przewodniczącego, jego zastępców lub zastępcę oraz sekretarza - o ile ich powołanie jest uzasadnione - komisji, sekcji lub zespołu, powołuje Dziekan Wydziału I.

3. W skład komisji lub sekcji Komitetu mogą wchodzić również osoby niebędące członkami Komitetu, z zastrzeżeniem, że przewodniczącym sekcji i komisji mogą być wyłącznie członkowie Komitetu.

4. Jako komisje lub sekcje Komitetu mogą działać sekcje krajowe międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych. Ich powołanie odbywa się na zasadach określonych w ustawie o
Polskiej Akademii Nauk oraz w Statucie Polskiej Akademii Nauk.