Posiedzenie Komitetu Słowianoznawstwa PAN w dniu 4 października 2021 roku

Posiedzenie przeprowadzone za pośrednictwem platformy Zoom rozpoczęło się o godzinie 11.00.

Część naukowa obejmowała krótką prezentację i dyskusję nad tezami referatu Pana dr. Pawła Kowalskiego (Instytut Slawistyki PAN), który w wystąpieniu zatytułowanym „Hierarchia w opisach języka” przedstawił wybrane wątki dyskusji dotyczącej hierarchii w słowotwórstwie na przykładzie prac językoznawców polskich i słoweńskich. Poruszone tematy dotyczyły m.in. hierarchiczności jako kategorii realizowanej na poziomie językowym i metajęzykowym, założeń opisu hierarchiczności w języku i językoznawstwie, hierarchiczności w dyskursie naukowym, a także ujęcia hierarchii w polskich i słoweńskich pracach leksykograficznych oraz w perspektywie słowotwórstwa opisowego i porównawczego.

W dyskusji nad referatem głos zabierali kolejno: prof. dr hab. Małgorzata Korytkowska, prof. dr hab. Lucjan Suchanek, dr hab. Jan Sokołowski, prof. UWr., dr Ewa Rudnik-Karwatowa i prof. dr hab. Zbigniew Greń, a pytania dotyczyły m.in. kryterium ważności w definicjach słownikowych hierarchii, koncepcji słowotwórczych Miloša Dokulila i ich zastosowania we współczesnym językoznawstwie, poglądów prelegenta na temat postępu i możliwego przełomu w słowotwórstwie, oraz wyjaśnienia dodatkowych kwestii słabiej zarysowanych w prezentacji.

Po kilkuminutowej przerwie Przewodniczący KS PAN, prof. dr hab. Zbigniew Greń, otworzył część administracyjną spotkania obejmującą 4 punkty:

1. przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego w dniu 7 czerwca 2021 roku.

2. dyskusję i głosowanie nad przyjęciem kandydatury Pani Prof. dr hab. Joanny Goszczyńskiej na członka korespondenta PAN. Swoje opinie wygłosili kolejno: dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN, i prof. dr hab. Ryszard Grzesik. Kandydatka, w głosowaniu tajnym, uzyskała pozytywną opinię Komitetu.

3. informację o stanie prac związanych z udziałem polskiej delegacji w Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Paryżu w 2023 roku – punkt został rozszerzony o podpunkt 3a: głosowanie tajne nad przyjęciem Uchwały 4/2021, dotyczącej składu polskiej delegacji na MKS 2023 (przyjęta przy 23 głosach za i 1 wstrzymującym się).

4. sprawy bieżące i wolne wnioski – w ramach tego punktu kontynuowano dyskusję o możliwej organizacji Międzynarodowego Kongresu Slawistów 2028 w Gdańsku. Przewodniczący KS PAN, prof. dr hab. Zbigniew Greń, poinformował o wstępnym poparciu dla idei organizacji kongresu, które wyraził Dziekan Wydziału I PAN, prof. dr hab. Andrzej Buko, oraz zaznaczył, że przed podjęciem dalszych kroków należy poczekać na oficjalną odpowiedź władz Wydziału I PAN na przesłany we wrześniu b.r. list intencyjny.